Monday, April 12, 2010

The King on ice - Evgeni Plushenko (white)

No comments: